Dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności w 2020 roku

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest niewątpliwym ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własnego biznesu. Jeżeli Twoja sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt optymistyczna, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć sprawy we własne ręce i postarać się o dotację na założenie firmy.

Zanim jednak zdecydujesz się na złożenie wniosku o przyznanie dotacji na otwarcie działalności, warto dowiedzieć się najpierw, czym w ogóle są dotacje. Zatem dotacje, to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana określonym podmiotom, najczęściej na realizację konkretnego, wyznaczonego zadania. Ubiegający się o otrzymanie dotacji musi spełniać określone warunki, które decydują o tym, czy dane środki mogą zostać mu przyznane. Warto również wiedzieć, że dotacje mają to do siebie, że są przyznawane wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak nie wykluczają zatrudnienia pracowników.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Co warto wiedzieć o dotacjach z Urzędu Pracy?

1. Są bezzwrotne.
Oznacza to, że jeżeli będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez określony, wymagany czas, ustalony w umowie (przeważnie jest to rok), to nie będziesz musiał zwracać przyznanych pieniędzy, nawet jeśli biznesplan się nie powiedzie.

2. Posiadanie wkładu własnego.
W procedurze przyznania dotacji, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wkład własny nie jest wymagany. Jednak posiadanie go może okazać się dodatkowym atutem, zwłaszcza w sytuacji, gdy kilka wniosków zostało ocenionych podobnie.

3. Biznesplan.
Co prawda, w procedurze przyznawania dotacji z Urzędu Pracy, biznesplan nie jest wymagany, jednakże wniosek o dofinansowanie może zawierać dużo elementów typowego biznesplanu. Warto więc mieć opracowany biznesplan i dołączyć go do wniosku, co może podnieść szansę na jego pozytywne rozpatrzenie oraz może znacząco wpłynąć na Twój wizerunek, jako przyszłego przedsiębiorcy.

4. Dotacje nie przewidują wsparcia pomostowego.
Podczas otwierania własnej działalności, warto mieć odłożone pieniądze na koszty stałe, przede wszystkim ZUS, przynajmniej na pierwsze 2-3 miesiące. Jak wiadomo, początki działalności mogą przynieść znikomą płynność finansową.

Dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności w 2020 roku

Warunki otrzymania dotacji z UP na podjęcie działalności gospodarczej

Aby otrzymać dotację na otwarcie działalności w 2020 r., należy spełniać określone warunki:

 1. Mieć status osoby bezrobotnej. Wówczas należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo dotacja może zostać przyznana dla osoby, posiadającej status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej.
 2. Należy posiadać profil pomocy, który ustalany jest w celu oznaczenia potrzeb osoby bezrobotnej w zakresie form pomocy. Taki profil ustalany jest poprzez przeprowadzenie z Tobą wywiadu przez doradcę zawodowego urzędu, niezwłocznie po zarejestrowaniu Cię jako osobę bezrobotną. Ustalenie odpowiedniego profilu następuje na podstawie dwóch podstawowych czynników: oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Urząd Pracy może ustalić 3 profile pomocy. Z perspektywy osoby ubiegającej się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej, najbardziej pożądany jest profil II, który oznacza, że osoba bezrobotna będzie objęta pomocą między innymi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pożyczek i dofinansowań.
 3. Nie można być studentem studiów dziennych, natomiast dopuszczalne jest studiowanie w trybie zaocznym.
 4. Osoba starająca się o dotację, nie może w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, prowadzić innej działalności gospodarczej.
 5. Dotacja nie zostanie przyznana osobie, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, odmówi przyjęcia pracy, przygotowania zawodowego lub stażu bez uzasadnienia.
 6. W ciągu ostatnich 2 lat nie można być karanym na przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 7. O dotację może ubiegać się osoba, która nie otrzymała już wcześniej dotacji z Urzędu Pracy oraz nie złożyła wniosku w innym urzędzie.
 8. Nie można mieć zawieszonej działalności gospodarczej.
 9. Należy mieć uregulowane zobowiązania cywilno-prawne.
 10. Od momentu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, do czasu, w którym będzie można złożyć wniosek o dotacje, musi upłynąć określony czas. Może to być np. podczas pierwszej wizyty po rejestracji, miesiąc po niej, 3 miesiące. Czas ten zależy od danego urzędu.

Jak otrzymać dotacje?

Przed przystąpieniem do pisania wniosku o dotację, warto zapoznać się z kartą oceny. Urzędy to instytucje państwowe, a więc standardowo nie oceniają Twojej kreatywności i zdolności przedsiębiorczych, lecz wpisanie się w dany klucz. Istnieje 7 kryteriów, które Urząd Pracy bierze pod uwagę przy ocenie wniosku (obok maksymalna liczba punktów za poszczególne kryteria – łącznie jest ich do zdobycia 70):

1. Czas, jaki jesteś na bezrobociu – 5 pkt.
Im dłużej jesteś bez pracy, tym dla urzędników stajesz się lepszym kandydatem na dotację.

2. Który raz zakładasz firmę – 1 pkt.
Jeśli pierwszy raz, to masz 1 pkt. Jeśli drugi to masz 0 pkt.

3. Jaką firmę chcesz otworzyć: – 9 pkt.
– produkcyjna – 9 pkt;
– usługowa – 6pkt;
– produkcyjno-handlowa i usługowo-handlowa – 5pkt;
– handlowa – 4pkt;
– usługi fryzjerskie i kosmetyczne – 2pkt;
– handel odzieżą używaną – 1pkt.

4. Twoje kwalifikacje i doświadczenie w branży – 37pkt.
Jeśli w firmie chcesz realizować swoją pasję i nie masz udokumentowanego doświadczenia i kwalifikacji, to postaraj się, chociaż o odbycie szkoleń potwierdzonych dokumentami.

5. Analiza finansowa i wkład własny – 5pkt.

6. Jak daleko jesteś w przygotowaniu działalności – 9pkt.
Liczą się tutaj:
– kontakty z przyszłymi dostawcami – umowy przedwstępne i oświadczenia o współpracy;
– realność powodzenia biznesu w przyszłości;
– rozeznanie na rynku – przewidywane metody dotarcia do odbiorców oraz popyt i podaż na rynku na planowaną działalność;
– działania marketingowe.

7. Adres prowadzonej działalności – 4pkt.
Jeśli będziesz prowadzić firmę na terenie podległym pod Twój Urząd Pracy, to dostaniesz 4 pkt, a jeżeli nie, to 0.

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy uzbierać co najmniej 36 punktów.

Należy spełnić wszystkie wymagania, a następnie złożyć wniosek. Zazwyczaj cała procedura rozpatrzenia wniosku trwa około 30 dni (rzadziej, do kilku miesięcy). Zależy to od sprawności danego Urzędu Pracy. Wówczas badana jest formalna i merytoryczna zawartość wniosku, kwalifikacje zawodowe ubiegającego się o dotacje, jego doświadczenie oraz ocenia się planowaną działalność.

Kiedy wniosek zostanie zatwierdzony, należy oczekiwać około kilku dni na podpisanie umowy z danym Urzędem Pracy oraz z poręczycielami, którzy zabezpieczą ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umowy. Wówczas po podpisaniu umowy, w ciągu kilku dni pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Po otrzymaniu dotacji na rachunek bankowy będziesz zobowiązany do dostarczenia do urzędu w terminie 7 dni potwierdzenia wpływu przelanej kwoty oraz dokonania wpisu do CEIDG. Na samo założenie działalności przeznaczony jest określony czas, wskazany w umowie.

Uwaga! Naruszenie warunków umowy z Urzędem Pracy skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji!

Kwota dotacji na otwarcie działalności

Wysokość dotacji na podjęcie działalności gospodarczej jest zależna od możliwości finansowych danego Urzędu Pracy. W praktyce okazuje się, że maksymalną kwotą dotacji może być 6-ciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie stan ten wynosi około 5400 zł. Zatem w 2020 roku maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi ok. 32 000 zł. Wnioskować można o maksymalną pulę środków, ale oczywiście, jeżeli nie potrzebujesz na swoją działalności tyle środków, to we wniosku można wpisać mniejszą kwotę. Pamiętajmy jednak, że kwota dotacji z Urzędu Pracy zmienia się z roku na rok.

Pamiętaj, że dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, mogą być przyznawane tylko na określony cel, który dokładnie należy określić we wniosku. Zatem zanim zdecydujesz się zgłosić po dotację, warto wcześniej sprawdzić, na co będzie można ją wykorzystać.

 

Środki na podjęcie działalności są przyznawane w szczególności na:

 • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności;
 • zakup materiałów, surowców i towarów;
 • reklamę;
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu, w tym koszty podłączeń mediów, połączenia sieciowego;
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związane z podjęciem działalności gospodarczej;
 • zakup domeny internetowej, oprogramowania.

Warto również wiedzieć na pokrycie jakich kosztów, z pewnością nie dostaniemy dotacji:

 • koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności, np. opłacanie czynszu, rachunków, składek ZUS, podatków, koncesji;
 • zakup nieruchomości, w tym zakup ziemi;
 • sfinansowanie prowadzenia działalności sezonowej, handlu obwoźnego, handlu odzieżą używaną, działalności wykorzystującej automaty samosprzedające;
 • zakup pojazdów;
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej;
 • finansowanie szkoleń;
 • pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy.

Wszelkie wydatki poniesione z rozpoczęciem działalności i samym założeniem firmy należy udokumentować i rozliczyć w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności. Moment poniesienia wydatku jest równoznaczny z faktycznym dokonaniem zapłaty lub przelewu. Dokumentami potwierdzającymi mogą być:

 • rachunki;
 • faktury;
 • umowy cywilnoprawne;
 • potwierdzenia opłaty z dowodami przelewów.

Cenne uwagi dotyczące dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Warto jest przetestować biznesplan, jeszcze przed przystąpieniem składania wniosku o dotację. Należy przeprowadzić symulację działalności, czyli zdobyć pierwszych klientów, jeszcze przed otwarciem firmy. Warto jest wysondować popyt na produkty i usługi przyszłej firmy, tak aby po jej otwarciu od razu przejść do sprzedaży.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej są głównie przyznawane w terminie styczeń-marzec. Pieniądze w urzędach są dostępne przeważnie na początku roku. W trzecim kwartale, jeśli jest nabór wniosków, to tylko w przypadku, gdy urząd dostanie dodatkowe środki z ministerstwa. W czwartym kwartale środków już praktycznie nie ma.

Po uzyskaniu dotacji pamiętaj, aby być przygotowanym na kontrolę. Urząd Pracy w dowolnej chwili może powiadomić Cię, że w danym dniu będzie przeprowadzona kontrola. Musisz wówczas udostępnić wszystkie dokumenty i pokazać zakupiony sprzęt.

Podstawy prawne do uzyskania dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie działalności w 2020 roku:

Jednak istnieją i takie sytuacje, kiedy biznes nie wypali. Co wówczas zrobić?
Upływ 12 miesięcy jest podstawowym warunkiem do tego, aby otrzymane środki na rozpoczęcie działalności nie ulegały zwrotowi. Rezygnacja z prowadzenia przedsiębiorstwa przed upływem tego terminu oznacza niedotrzymanie warunków umowy. Wówczas zajdzie konieczność zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia ich otrzymania na żądanie starosty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Comments